Friday, June 15, 2007

MASYARAKAT MADANI TERAS BANDAR MAPAN

Kadar urbanisasi di Malaysia sebagai sebuah negara membangun adalah antara yang tertinggi di dunia ekoran dari impak positif proses migrasi, realiti semasa dan kerenah globalisasi. Momentum ini meliputi migrasi dari negara luar dan penduduk luar bandar ke bandaraya besar seperti Kuala Lumpur yang menyediakan peluang dan kemudahan sosial serta ekonomi kelas pertama.

Menurut laman web Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT), statistik kadar urbanisasi negara meningkat dari 55.1 peratus pada tahun 1995 kepada 61.8 peratus pada 2000 dan terus meningkat kepada 66.9 pada 2005, impak daripada kemajuan, kemakmuran dan kestabilan negara secara sistematik serta holistik. Faktor pentadbiran dan pengurusan kerajaan yang efisen serta berwawasan; sistem penyampaian yang berkesan; perancangan dan susun atur politik, ekonomi dan sosial yang konsisten dan komprehensif. Melalui transformasi masyarakat madani yang berlandaskan Wawasan 2020, seiring prinsip Islam Hadhari adalah mekanisme terbaik yang mampu memacu sebuah bandar mapan yang diidamkan.

Masyarakat madani adalah teras terpenting kelangsungan sebuah bandar mapan. Modal insan madani ini menurut Profesor Dr. Muhammad Naguib Al-Attas dalam tulisan beliau Masyarakat Madani Malaysia: Satu Gagasan menyatakan bahawa akar kata kepada perkataan madani ialah 'Din' atau agama (Islam) itu sendiri. Walaupun ada pelbagai makna serta pengertian bagi kalimah 'din' itu dan kesimpulannya semua menyumbang ke arah kebenaran dan kehalusan makna madani tadi. Daripada 'Din' kita mendapat perkataan madinah. Madinah bermaksud tempat di mana 'din' dijelmakan dan diamalkan dengan sempurna. Perkataan madinah juga menunjukkan tempat di mana telah wujud kefahaman yang tinggi. Oleh kerana itulah daripada perkataan madinah juga lahir perkataan tamadun iaitu tempat di mana masyarakatnya telah mencapai taraf insaniah yang luhur, di mana ada tatasusila, hukum dan undang-undang, di mana ada penguasa atau pentadbirannya yang juga mempunyai hikmah yang mampu melaksanakan keadilan.

Kamus Dewan Edisi Ketiga mendefinisikan 'masyarakat' sebagai kumpulan manusia yang hidup bersama di suatu tempat dengan aturan dan cara tertentu, manakala 'bandar' pula sebagai tempat atau pusat yang ramai penduduknya dan terdapat banyak urusan dan perniagaan yang dijalankan. Mapan ditakrifkan sebagai tidak berubah-ubah (sudah diterima umum), mantap, sudah kukuh kedudukannya, tidak goyah, sudah stabil, teguh, dikenali dan sebagainya. Definisi ini secara tidak langsung telah menterjemahkan maksud dan kehendak sebenar konsep madani yang menjadi mekanisme terpenting untuk meletakkan prinsip bandar mapan berada di landasan yang betul; keadilan dan kemakmuran terlaksana; serta mendapat pengampunan dan perlindungan Ilahi. Ini selaras dengan firman Allah s.w.t yang bermaksud: " Sungguh, bagi kaum Saba' ada tanda (kebesaran Tuhan) di tempat kediaman mereka iaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri, (kepada mereka dikatakan), " Makanlah olehmu rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kepadaNya. (Negerimu) adalah negeri yang baik (nyaman) sedang (Tuhanmu) adalah Tuhan yang maha Pengampun. " (Surah Saba': 15)

Menurut Ibnu Khaldun, pembandaran adalah suatu proses kemakmuran kehidupan manusia. Yang pertama sekali bahawa hidup bermasyarakat itu adalah satu keperluan yang tidak mungkin dielakkan oleh manusia. Manusia mesti hidup bermasyarakat. Apabila manusia hidup berkumpul di suatu tempat maka perkembangan berikutnya lahirlah 'Madinah' atau bandar. Dan bila ini berlaku maka lahirlah kemajuan yang membawa kemakmuran atau al-Umran. Dan perkembangan berikutnya lahirlah perusahaan dan perkilangan. Istilah yang digunakan ialah al-Sinniah dan al-Ilaj. Demikian pandangan Ibnu Khaldun dalam magnum opusnya Muqaddimah. Selain menekan kepercayaan kepada Allah s.w.t dan akhlak mulia serta budi luhur, masyarakat bertamadun menurut Ibnu Khaldun ialah masyarakat bandar yang maju, makmur dan mewah. (Faisal Hj. Othman, 1998. Masyarakat Madani Malaysia: Asas Dan Strategi dalam Masyarakat Madani Satu Tinjauan Awal. Selangor Darul Ehsan: Institut Strategi Pembangunan Malaysia)

Azizan Baharuddin (1998) dengan merujuk kepada Antropologi Perkotaan tulisan S. Menno dan Mustamin Alwi bahawa maksud bandar atau kota yang pertama ialah yang terdapat dalam sistem hieroglipphics iaitu tulisan lambang yang terdapat pada piramid tamadun Mesir kuno. Dalam sistem ini bandar digambarkan sebagai lingkaran dengan mempunyai palang bergaris di dalamnya. Simbol ini disebut sebagai 'niut' dan palang bergaris difahamkan sebagai persimpangan jalan atau pertemuan pendapat. Lingkarannya difahamkan sebagai tembok atau pagar benteng dan ini beerti sesuatu yang padat dan berkumpul di satu tempat. Selain itu ada banyak definisi yang dikemukakan oleh berbagai-bagai pendapat secucuk dengan latar belakang serta pandangan alam masing-masing seperti Gino Gemani, J. H De Goode, Gerald Brease dan lain-lain. Louis Wirth di dalam bukunya Urbanisation As A Way Of Life misalnya telah menyatakan bandar sebagai " a relatively large, dense, and permanent settlement of socially heterogeneous individuals". (Habitat Masyarakat Madani dalam Masyarakat Madani Satu Tinjauan Awal. Selangor Darul Ehsan: Institut Strategi Pembangunan Malaysia)

Manakala menurut Zaini Ujang dalam bukunya Islam Dan Alam Sekitar (1993) menyatakan " Dalam tradisi agama samawi, bandar seringkali dikaitkan dengan proses pembangunan yang menyeluruh dan merangkumi pelbagai bidang kehidupan untuk merealisasikan tuntutan beragama. Dalam Islam, bandar merupakan pusat kehidupan bermasyarakat bagi sesebuah kawasan, bukan sahaja dalam bidang ekonomi, politik dan sosial, malah intelektual serta spiritual. Sepanjang sejarah kegemilangan peradaban Islam, peranan bandar begitu menyerlah dan diabadikan sebagai pusat kegiatan kehidupan yang didokongi oleh ketinggian tahap intelektual serta spiritual. Bandar sebagai institusi penting dalam peradaban Islam, kemudian berkembang menjadi pusat penyerahan dan pengabdian diri (melalui sifat-sifat kemadanian) menerusi ibadah." Bagi Seyyed Hossien Nasr pula berpandangan " senibina dan perancangan bandar (Islam) berkait langsung dan dipengaruhi oleh undang-undang atau Syariah yang membentuk kehidupan (manusia), senibina dan perancangan bandar Islam (juga) dipengaruhi oleh agama dalam prinsip-prinsip dalaman, bahasa simbolik dan asas intelektualnya serta pembentukan masyarakatnya". (Zaini Ujang, 1993. Islam dan Alam Sekitar. Kuala Lumpur: IKD)

Menurut Mohd Kamal Hassan (1998) ciri-ciri umum masyarakat madani yang menjadi teras kepada kewujudan bandar mapan ialah pemerintah yang mendaulatkan keadilan dan melaksanakan dasar-dasar egalitarianisme; masayrakat yang berakhlak mulia, beradab, bersopan, dan berbudi bahasa, nilai-nilai etika mat disanjungi; melambangkan pencapaian ilmu dan teknologi berasas dan tradisi ilmu bersepadu antar naqli dan akli dan penghormatan kepada para ilmuan; menghormati undang-undang sebagai satu cara hidup; menghayati disiplin diri secara kolektif bukan kerana takut kepada kuasa undang-undang, tetapi kerana ia memberi rasa kepuasan dalaman; kepekaan tentang tanggungjawab sosial dirasai secara meluas oleh golongan profesional, korporat, perniagaan, pentadbiran, cendekiawan dan badan-badan bukan kerajaan; serta kekuasaan tidak dimonopoli oleh satu golongan atasan tetapi dibahagi-bahagi secara saksama dan decentralised.

Di samping itu, sebagai rangsangan akomodasi dan mobiliti bandar mapan, hak kebebasan bersuara dan perbezaan pendapat dihormati dan dilindungi serta termasuklah hak mengkritik pemerintah dengan cara yang adil; memberi layanan yang abaik kepada golongan tua, miskin, cacat anggota dan kurang upaya (OKU); nilai-nilai agama samawi menjadi asas kehidupan bermasyarakat dan diintegrasikan dalam semua kegiatan duniawi; mengenali sejarah bangsa dan negara serta tahu berhutang budi kepada orang yang berjasa dalam sejarah; kepimpinan yang bertauladan dan cemerlang dalam pengurusan dan pentadbiran; kebersihan dan amalan kesihatan sudah menjadi cara hidup keluarga, komuniti dan negara; penjagaan dan pemuliharaan alam sekitar diberi perhatian yang serius; kehidupan seni dan budaya, termasuk sukan yang serasi dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan yang luhur; wujudnya budaya parti politik yang bersih, bermoral, bertanggungjawab kepada rakyat, bekerjasama dalam perkara-perkara yang dipersetujui bersama dan berlapang dada terhadap perbezaan pendapat dan pendekatan; dan wujudnya teknologi maklumat dan media massa (cetak dan elektronik) yang mendukung nilai-nilai kebenaran, keindahan, ketinggian budi, pendidikan dan ilmu pengetahuan. ( Pendidikan Dan Etika Asas Kemantapan Masyarakat Madani dalam Masyarakat Madani Satu Tinjauan Awal. Selangor Darul Ehsan: Institut Strategi Pembangunan Malaysia)

Konsep bandar mapan bukanlah sekadar kosmetik atau alternatif tetapi adalah keperluan utama kepada sesebuah negara membangun dan maju merealisasikannya selaras dengan standard Kualiti Kehidupan Yang Menyeluruh ( Total Quality Living Environment ). Oleh yang demikian, masyarakat madani yang fantastik, realistik, kompeten dan dinamis mampu menjadi model terbaik penjanaan tamadun sebuah negara yang hebat lagi berkat. Mungkin perlu direnungi firman Allah s.w.t sebagai wawasan pembinaan bandar mapan sebagaimana ayat yang bermaksud: " Tidakkah engkau (Muhammad) memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap (kaum) 'Ad?. (iaitu) penduduk Iram (ibu kota kaum 'Ad) yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Yang belum pernah dibangun ( suatu kota) seperti itu, di negeri-negeri lain. Dan (terhadap) kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Dan (terhadap) Firaun yang mempunyai pasak-pasak (bangunan yang besar). Yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Lalu mereka banyak berbuat kerosakan dalam negeri itu. Kerana itu Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka". (Surah Al-Fajr: 6-13)

No comments: