Thursday, April 28, 2011

Sumpah: Penjelasan PGSM berhubung mubahalah

KUALA LUMPUR, 28 April: Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM) menyatakan bahawa sumpah di dalam Islam memadai dengan melafazkan lafaz sumpah dengan nama Allah iaitu Wallahi, Wabillahi dan Watallahi serta tidak perlu memegang atau mengangkat al-Quran.

Presiden PGSM, Mohamad Isa Abd Ralip berkata, ini adalah kerana perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan ajaran Islam dan budaya tersebut adalah budaya orang Kristian bersumpah dan mereka bersumpah memegang bible.

Jelasnya, mubahalah memerlukan kehadiran kedua-dua pihak yang bertentangan berada di dalam satu majlis.

Katanya, seorang individu akan melafazkan sumpah dengan nama Allah dan menyatakan bahawa beliau akan dilaknat oleh Allah di dunia dan akhirat sekiranya dia tidak bercakap benar.

”Sumpah ini kemudiannya akan diikuti oleh satu pihak yang satu lagi yang akan bersumpah dengan nama Allah dan sekiranya beliau tidak berkata benar maka laknat Allat akan turun padanya di dunia dan di akhirat. ”Dengan kata lain dengan sumpah ini, kedua-dua pihak akan saling sumpah menyumpah dan cabar mencabar supaya diturunkan laknat kepada sesiapa yang berbohong,” jelasnya dalam satu kenyataan, hari ini.

Berikut adalah penjelasan beliau.

Persatuan Peguam Syarie Malaysia menyatakan bahawa sumpah di dalam Islam memadai dengan melafazkan lafaz sumpah dengan nama Allah iaitu Wallahi, Wabillahi dan Watallahi serta tidak perlu memegang atau mengangkat al-Quran.

Ini adalah kerana perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan ajaran Islam dan budaya tersebut adalah budaya orang Kristian bersumpah dan mereka bersumpah memegang bible. Mubahalah memerlukan kehadiran kedua-dua pihak yang bertentangan berada di dalam satu majlis.

Seorang individu akan melafazkan sumpah dengan nama Allah dan menyatakan bahawa beliau akan dilaknat oleh Allah di dunia dan akhirat sekiranya dia tidak bercakap benar. Sumpah ini kemudiannya akan diikuti oleh satu pihak yang satu lagi yang akan bersumpah dengan nama Allah dan sekiranya beliau tidak berkata benar maka laknat Allat akan turun padanya di dunia dan di akhirat.

Dengan kata lain dengan sumpah ini, kedua-dua pihak akan saling sumpah menyumpah dan cabar mencabar supaya diturunkan laknat kepada sesiapa yang berbohong.

Di dalam Islam sumpah seperti ini dibenarkan bagi tujuan untuk membersihkan diri seseorang itu daripada sesuatu tuduhan (tohmah) dan sumpah tersebut dipanggil sumpah tohmah. Sumpah ini sangat besar kesannya kerana dibuat atas nama Allah dan laknat Allah akan menimpa pembuat sumpah tersebut di dunia dan akhirat. Walaubagaimanapun sumpah seperti ini adalah bertujuan semata-mata bagi membersihkan nama seseorang dari sebarang tohmah dan ianya bukan suatu kaedah untuk menuduh orang lain atau mensabitkan seseorang itu bersalah.

Ini adalah kerana di dalam Islam serta perundangan negara kita ada kaedah serta undang-undang yang telah digariskan bagi mendakwa seseorang itu melakukan sesuatu kesalahan. Di dalam undang-undang Jenayah Syariah, kaedah yang ditetapkan bagi menyatakan seseorang yang dituduh itu melakukan sesuatu kesalahan adalah dengan pihak pendakwa atau orang yang membuat tuduhan mengemukakan bukti ke Mahkamah. Oleh itu, beban untuk membuktikan suatu dakwaan itu adalah terletak kepada orang yang mengemukakan dakwaan, dan mengkehendaki Mahkamah percaya akan kewujudan perkara di dalam dakwaan tersebut. Ini selaras dengan peruntukan seksyen 73 (1) Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997 memperuntukkan – ”Sesiapa yang berhasrat supaya mana-mana Mahkamah memberikan penghakiman tentang apa-apa hak atau tanggungan di sisi undang-undang yang bergantung kepada kewujudan fakta yang ditegaskan olehnya, mestilah membuktikan fakta itu wujud.”

Selanjutnya Akta yang sama menyatakan cara memberikan keterangan di dalam kes-kes jenayah syariah, keterangan hendaklah diberikan oleh pendakwa dan tertuduh, melainkan jika tertuduh mengaku salah. Seksyen 87 (3) Akta Keterangan memperuntukkan bahawa – ”Dalam kes jenayah, keterangan hendaklah diberikan bagi pendakwa dan bagi tertuduh melainkan jika tertuduh mengaku salah.”

Oleh yang demikian, sesuatu dakwaan terhadap sesuatu kes itu hendaklah dibuktikan ke Mahkamah melalui proses pendakwaan oleh pihak yang mendakwa. Adalah menjadi beban kepada pihak yang mendakwa untuk membuktikan segala dakwaan atau tuduhan di Mahkamah. Sesuatu dakwaan atau pertuduhan tersebut hendaklah dibuat di Mahkamah dan bukannya di tempat-tempat awam atau di Masjid. Ini adalah kerana masjid adalah tempat yang suci untuk umat Islam beribadat dan bukannya menjadi tempat atau gelanggang bagi menyatakan kebenarannya sesuatu dakwaannya itu adalah benar.

Orang mendakwa perlu mengemukakan bukti bagi menyokong dakwaannya samada bukti tersebut adalah berbentuk saksi yang memberikan keterangan atau dokumen sebagai contoh laporan perubatan. Ini adalah penting bagi menyokong dakwaannya dan bukannya hanya bersumpah. Di dalam prinsip keterangan Islam sumpah sebenarnya terletak kepada pihak yang kena dakwa dan bukannya orang yang mendakwa selari dengan prinsip Islam iaitu ”Keterangan pada pihak yang mendakwa dan sumpah kepada pihak yang mengingkarinya.”

Di dalam jenayah Islam kes-kes yang melibatkan qisos seperti membunuh para fuqaha masih tidak sepakat dalam menerima sumpah sebagai dalil mensabitkan jenayah. Imam Malik, Syafie dan Ahmad berpendapat, sumpah diterima oleh Islam sebagai dalil atau bukti jenayah ke atas tertuduh jika tiada bukti lain, atau bukti tidak cukup. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat sumpah bukan suatu bukti atau dalil mensabitkan jenayah, tetapi satu cara bagi menafikan tuduhan yang dibuat oleh pendakwa ke atas tertuduh. Jenayah qisos yang dibolehkan bersumpah dalam mensabitkan jenayah hanyalah dalam jenayah membunuh sahaja.

Dalam kes-kes yang melibatkan hudud (zina, qazaf (menuduh zina), minum arak, mencuri, samun, memberontak dan murtad), sumpah hanya diterima sebahagian kecil ulama’ dalam kes-kes tertentu seperti qazaf dan mencuri sahaja.

Manakala di dalam kes qazaf (menuduh zina), menurut Mazhab Shafie, sekiranya pendakwa tidak mempunyai apa-apa keterangan atau tidak cukup bukti, maka tertuduh boleh diminta bersumpah menafikan dakwaan itu. Jika tertuduh bersumpah, maka gugurlah dakwaan itu. Walaubagaimanapun, Imam Malik dan Ahmad tidak menerima langsung sumpah sebagai satu bukti mensabitkan kesalahan qazaf.

Di dalam kes melibatkan curi, menurut Mazhab Shafie, sekiranya kesalahan mencuri tidak dapat dibuktikan maka pihak tertuduh boleh diminta bersumpah. Jika tertuduh enggan, pihak yang kena curi boleh bersumpah al-yamin al-mardudah. Tetapi pandangan ini tidak diterima oleh mazhab-mazhab yang lain. Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat sumpah hanya boleh diterima dalam kes-kes mal atau sivil sahaja.

Dalam kes-kes mal atau sivil, yakni yang melibatkan yakni yang melibatkan pertikaian suami isteri atau rumahtangga, atau perebutan harta, sumpah perlu dilakukan dalam Mahkamah setelah diperintahkan oleh Hakim untuk berbuat demikian. Seksyen 87 (1) dan (2) Akta Keterangan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan 1997 memperuntukkan:- ”Dalam kes mal, keterangan hendaklah diberikan oleh Plaintif dan Defendan, dan jika Defendan menafikan tuntutan terhadapnya, dia hendaklah dikehendaki mengangkat sumpah mengikut Hukum Syarak.”

”Jika Defendan mengangkat sumpah di bawah subseksyen (1), tuntutan yang dibuat oleh Plaintif hendaklah ditolak.”

”Jika Defendan enggan mengangkat sumpah, maka Mahkamah bolehlah meminta Plaintif mengangkat sumpah dan dengan sumpah itu tuntutannya hendaklah diterima.”

PGSM berpendirian bahawa di dalam kes-kes yang melibatkan jenayah syariah seperti liwat, khalwat serta persetubuhan luar nikah hendaklah dibuktikan oleh pihak pendakwa di Mahkamah dan pihak yang dituduh boleh untuk menafikan tuduhan tersebut melalui keterangan dan boleh bersumpah sekiranya diperintah oleh Hakim berbuat demikian. Namun demikian sumpah tersebut tidak mengikat hakim di dalam membuat keputusan sabitan kesnya.

sumber: http://bm.harakahdaily.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3031:sumpah-penjelasan-pgsm-berhubung-mubahalah&catid=34:primary&Itemid=56

Wednesday, April 27, 2011

KEPENTINGAN MAQASID SYARIAH DALAM KEHIDUPAN


Maqasid Syariah secara umumnya adalah rantaian lima prinsip Islam yang asas iaitu menjaga dan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Oleh itu, pada hari ini teras Maqasid Syariah sangat penting dalam penerapannya sebagai model strategik dalam pentadbiran negara kita ke arah negara maju dan harmoni di mana prinsip asas ini juga menjadi keperluan fundamental kepada pengukuhan sistem pengurusan kewangan dan ekonomi negara, pendidikan serta politik di samping pemantapan pengurusan masyarakat majmuk di Malaysia secara menyeluruh malah sebagai teras terpenting dalam pemerkasaan institusi perlembagaan serta perundangan negara berlandaskan prinsip maqasid syariah yang berpaksikan ketelusan, kebertanggungjawaban dan urus tadbir yang baik.

Menurut Dr. Murat Cizakca, maqasid syariah bermaksud matlamat-matlamat syariat dan rahsia-rahsia (asrar) yang ditentukan oleh Allah untuk setiap hukum merujuk kepada pandangan I'lal al-Fasi. Sehubungan dengan itu, ilmu maqasid pula adalah merupakan ilmu yang mengkaji tentang asas-asas yang menjadi sasaran syarak melalui penetapan hukum yang terdapat di dalam al-Quran dan Sunnah. Ini menunjukkan bahawa prinsip atau objektif asas ini merupakan kerangka terpenting dalam aplikasi kehidupan seharian sebagai pemacunya, lebih-lebih lagi dalam realiti hari ini yang cukup mencabar dan memerlukan satu pendekatan yang berkesan bagi memastikan aspek agama, jiwa, akal, keturunan dan harta terjamin.

Dalam pada itu, seperti yang telah disepakati oleh Imam Syartibi dan Al Ghazali bahawa matlamat-matlamat syariat berkenaan merangkumi lima komponen maqasid yang sangat mustahak iaitu Hifz al-Aql (akal), Hifz al-Din (agama), Hifz al-Mal (harta), Hifz al-Nafs (nyawa) dan Hifz al-Nasb (keturunan), iaitu setiap perundangan hukum itu mestilah bertujuan melindungi atau memelihara kepentingan akal, agama, harta, nyawa dan nasab atau keturunan umat manusia. Komponen penting maqasid ini membuktikan bahawa Islam adalah sistem hidup yang lengkap, komprehensif, relevan pada bila-bila masa dan sudah tentu boleh dilaksanakan dalam apa jua urusan kehidupan. Garis panduan yang ideal ini adalah bagi memastikan segala keperluan, kehendak dan aspirasi kehidupan dapat dipenuhi serta terpelihara. Hal ini juga selari dengan prinsip maqasid syariah iaitu menjamin serta melindungi maruah, kepentingan dan serta kehormatan individu di samping memelihara keharmonian hubungan antara manusia.

Dalam aspek yang lebih luas, maqasid syariah juga telah diperdebatkan sebagai matlamat-matlamat yang ingin dicapai oleh syariat Islam demi kepentingan umat manusia sejagat merujuk kepada pandangan Ahmad Al-Raisuni. Selanjutnya, Ibnu Rusyd pula turut menyifatkan maqasid sebagai hikmah di sebalik pensyariatan sesuatu hukum. Manakala pada pandangan al-Syatibi, Allah telah menetapkan syariatNya untuk memberikan kebaikan kepada seluruh manusia dan mengelakkan sebarang kerosakan daripada menimpa mereka. Dalam konteks ini, prinsip utama syariah tidak boleh dipandang ringan atau tidak diberikan perhatian sewajarnya kerana matlamatnnya sangat objektif dan sangat praktikal bagi menjamin kepentingan akal, agama, harta, nyawa dan keturunan umat manusia di mana prinsip maqasid syariah juga mampu membantu melancarkan urus tadbir sesebuah kerajaan dalam peranan pembentukan individu sehinggalah kepada sebuah negara yang sempurna sama ada dalam bidang intelektual, ketenteraan, sains teknologi, ICT dan sebagainya.

Ibnu Asyur pula telah membahagikan maqasid dengan lebih terperinci lagi dengan mengkategorikannya kepada dua iaitu maqasid umum dan maqasid khusus di mana maqasid umum ialah maqasid yang dapat dilihat dalam hukum-hukum yang wajib dan melibatkan semua individu secara umum, manakala maqasid khusus pula ialah cara yang digunakan oleh syariah bagi merealisasikan kepentingan umum melalui tindak-tanduk perseorangan di mana misalnya hukum merekodkan perjanjian hutang dalam bidang muamalat dan sebagainya. Ini adalah bagi memastikan bahawa apa yang ingin dilaksanakan atau dirancang memberi manfaat yang sewajarnya kepada semua, terjamin serta menampakkan impak positif dan yang paling utama ialah tidak melanggar batasan atau kehendak syariat yang telah ditetapkan. Kepentingan asas dalam maqasid ini dalam usaha memahami dan melaksanakan dasar politik, ekonomi dan sosial yang bersesuaian, perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta adalah ciri universal yang sebenarnya mempunyai pengaruh besar dalam pembangunan sesebuah negara dan bangsa.

Bagi memastikan perbincangan berkenaan kepentingan maqasid syariah menjadi lebih tuntas maka adalah menjadi keperluan untuk merujuk kepada pandangan al-Syatibi bahawa maqasid syariah secara dasarnya terangkum dalam tiga kategori iaitu kepentingan dharuriyyat, iaitu segala yang sangat penting dalam survival kehidupan manusia untuk dipenuhi. Manakala keperluan hajiyat iaitu sesuatu keperluan hidup untuk memudahkan kehidupan di dunia di mana umat manusia akan menghadapi kesempitan tanpa asas ini dipenuhi dan keperluan tahsiniyat pula suatu keperluan yang tidak penting berbentuk keselesaan semata-mata, bukan suatu kemestian. Oleh itu, dalam melakukan sesuatu tindakan atau perancangan sama ada untuk jangka masa panjang atau pendek, maka tiga kategori ini perlu menjadi kretiria dan pra-syarat utama dalam membuat sesuatu keputusan berkenaannya terutamanya apabila melibatkan aspek agama, jiwa, akal, keturunan dan harta secara keseluruhannya ke arah pembentukan institusi masyarakat madani yang adil dan progresif.

RUJUKAN

Asmadi Mohamed Naim, 2003. Maqasid Syariah dan Pemikiran Pengurusan Islam (Maqasid Syariah and Islamic Management Thinking). Sintok: Penerbit UUM.

Wan Jemizan Wan Deraman, 2010. Maqasid syariah dalam kewangan Islam. Utusan Malaysia, 31 Mac

Demokrasi juga maqasid syariah?, Utusan Malaysia, 2 Jun 2009

Laman web: http://fikrah.interaktif.tripod.com/Agama/maqasid.htm

Sunday, April 24, 2011

Government must value health and environment as much as investment


Press Release

Government must value health and environment as much as investment

The Malaysian Bar fully supports the resolution passed by the Pahang Bar, at its Extraordinary General Meeting held yesterday, in respect of the setting up of a rare earth processing plant in Kuantan by Lynas Malaysia Sdn Bhd. Residents in Pahang are gravely concerned over the operation of the plant, as the plant’s by-product of radioactive wastes will certainly have an adverse impact, directly or indirectly, on the environment and on human health.

The resolution mandates the Pahang Bar to immediately set up a special subcommittee to, inter alia, conduct an in-depth study into the plant, including its environmental impact and the disposal or storage of the resulting wastes. The subcommittee would also “provide legal representation in the event of any litigation in an appropriate case that may ensue and/or proposed against Lynas and/or any other necessary party thereof”.

Whilst the Malaysian Bar welcomes the Government’s decision to form an international panel of “independent experts”, the Bar calls upon the Government to ensure that only renowned and respected experts are appointed to this panel.

The panel should not rush to complete its responsibility within one month, if more time is required in order for it to carry out its duties scrupulously. Furthermore, it is crucial that the panel engages the residents of Pahang, to hear their concerns and obtain their views.

Finally, the Government must demonstrate that it has learnt from its past mistakes. In future, the Government must establish an independent panel far in advance, give it adequate time to conduct a detailed study and consult the people who will be affected, and then consider the panel’s report carefully before making a decision on whether to approve such projects.

Lim Chee Wee
President
Malaysian Bar

22 Apr 2011

Wednesday, April 20, 2011

Tiada sumpah dalam urusan tuduhan zina, rogol, liwat, dll


TEMERLOH, 20 April: Setahu para ulama, tiada sumpah dalam urusan yang melibatkan zina, rogol liwat (melainkan isteri yang mengadu kepada hakim bahawa dia diliwat oleh suami dibenarkan bersumpah), tuduhan seseorang itu melakukan zina tanpa mengemukakan saksi (qazaf) berpandukan tindakan yang tidak memanggil Safwan atau Aisyah bersumpah dalam peristiwa fitnah ke atasnya.

Demikian penerangan yang diberikan Naib Presiden PAS, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man mengenai cabaran bersumpah dari bekas bendahari agung Perkasa, Datuk Shuib Lazim kepada dua pemimpin kanan PAS, Mursyidul Am, Tuan Guru Datuk Nik Aziz Nik Mat dan Presiden, Datuk Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang dan Ketua Umum PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini bagi membuktikan kebenaran dakwaan rakaman video seks yang dikaitkan dengan Anwar.

“Sumpah hanya ada dalam urusan yang bukan jenayah di atas, yang pembuktian hanya dilakukan melalui penyaksian atau pengakuan.

“Andainya dibenarkan sumpah dalam urusan qazaf, nescaya akan binasalah masyarakat, apabila seseorang wanita atau lelaki yang khianat atau berniat jahat kepada seorang imam, sanggup bersumpah dengan nama Allah:

“Wallahi, wabillahi, watallahi, imam itu telah merogol saya, nescaya akan punah keyakinan masyarakat pada imam, demikian seterusnya,” terang Tuan Ibrahim dalam satu kenyataan kepada Harakahdaily hari ini.

Lantaran itu, katanya yang juga Pesuruhjaya PAS Pahang, Rasulullah s.a.w mengkategorikan qazaf sebagai dosa membinasakan - yakni ia akan membinasakan diri yang dituduh, keluarganya mungkin bercerai-berai, masyarakat hilang kepercayaan padanya dan institusi atau syarikat akan membawa hilang kredibiliti kepada majikannya.

“Bayangkan kalau sumpah dibenarkan dalam tuduhan zina, rogol dan liwat, sudah tentu akan ada golongan yang akan mengambil kesempatan sanggup bersumpah demi menjatuhkan maruah seseorang,” tambahnya.

Disebabkan itu, katanya, Islam menyeru umatnya agar berpegang pada panduan ilmu yang disampaikan oleh para ulamak yang muktabar.

“Apabila Dr Yusuf al-Qardhawi menjelaskan tiadanya sumpah dalam urusan qazaf, bermakna inilah panduan syarak yang perlu dipatuhi oleh umat Islam.

“Semoga Allah menjauhi kita dari membuat tuduhan yang berupa qazaf kerana ia termasuk dalam tujuh dosa besar yang membinasakan umat manusia,” kata Tuan Ibrahim.

Oleh itu, beliau berkata, Shuib harus mendalami peraturan syarak sebelum mencabar pemimpin PAS untuk bersumpah.

“Yang minta saksi ini bukan PAS, tapi Allah dan Rasul-Nya. Jangan kita anggap Allah jahil dalam membuat peraturan-Nya - Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Hakim dalam menetapkan hukuman-Nya.

“Kita mesti ikut peraturan Allah, bukan membuat peraturan baru yang bercanggah dengan peraturan Allah. PAS tidak berhasrat membela sesiapa tetapi kita perlu ikut peraturan Allah,” tegas Tuan Ibrahim.

Kalau Shuib merasakan klip video seks itu satu kes penting, kata Tuan Ibrahim dia perlu menayangkannya pada hakim yang bakal memutuskan sesuatu kes dan bukannya kepada orang ramai untuk minta penghakiman awam.

“Dia perlu mengadu kepada polis bukan tayang pada wartawan untuk jadi bahan menjatuh seseorang, kalau ianya benar sekalipun, apa lagi ianya penuh dengan pertikaian kesahihannya,” bidas Tuan Ibrahim, yang turut melahirkan rasa kesal ke atas kelambatan polis untuk mengambil tindakan terhadap trio Datuk T yang diketuai bekas Ketua Menteri Melaka, Tan Sri Rahim Thamby Chik yang melakukan jenayah secara terang dengan menyiarkan video lucah kepada orang awam.

sumber: http://bm.harakahdaily.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2890:sumpah-pas-hanya-ikut-peraturan-allah&catid=34:primary&Itemid=56

Monday, April 18, 2011

Sarawak State Government must cease and desist from imposing entry bans


Press Release

Stop abusing the Federal Constitution: Sarawak State Government must cease and desist from imposing entry bans.

The Malaysian Bar deplores the Sarawak State Government’s imposition of a ban upon Ambiga Sreenevasan, Chairperson of Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil (“BERSIH 2.0”), from entering the state of Sarawak.

This is only the latest incident in a series of reported entry bans faced by, among others, Wong Chin Huat, Haris Ibrahim, Steven Ng, Syed Ibrahim Syed Noh and R Sivarasa. Although the Sarawak state authorities have not provided any reason for barring these individuals, it cannot be a coincidence that these activists, and the Member of Parliament, were forbidden from entering the state just prior to the Sarawak state election that took place on 16 April 2011.

By employing this dire measure, the Sarawak State Government continues to flout the guarantee of freedom of movement that is enshrined in Article 9 of the Federal Constitution, which provides that “every citizen has the right to move freely throughout the Federation”. Although the state government has the statutory right to restrict entry, this power must be used sparingly, and only with justifiable cause. By not providing any reason for its ban, the state government flaunts its abuse of power with impunity, as it has not faced any consequences for its persistent, shameful and unwarranted behaviour. Its action speaks volumes as to its utter lack of transparency and accountability.

The Malaysian Bar calls on the Sarawak State Government to immediately rescind the entry bans that it has unreasonably imposed, and to cease and desist from resorting to such action to stifle potential dissent. The Malaysian Bar urges the Malaysian Government to take concrete measures to safeguard each citizen’s right to travel within his or her own land without hindrance.

Lim Chee Wee
President
Malaysian Bar

18 Apr 2011

Saturday, April 16, 2011

Dinar emas bukan wang dunia?


Dinar emas bukan wang dunia

KUALA LUMPUR 15 April - Pakar ekonomi dari University of Cambridge, United Kingdom, Lord Eatwell menyifatkan dinar emas tidak sesuai digunakan sebagai mata wang di peringkat antarabangsa.

Beliau yang merupakan Pengarah Pusat Penganalisis Kewangan dan Polisi University of Cambridge berkata, ini berikutan dinar emas tergolong dalam kategori komoditi yang mempunyai harga pasaran tidak menentu.

''Saya sendiri tidak berminat dengan emas. Ia tidak boleh digunakan di peringkat antarabangsa kerana kita tidak boleh menduga pasaran pada masa akan datang,'' katanya.

Beliau berkata demikian selepas menyampaikan syarahan pada Wacana Perniagaan dan Pengurusan: Mengangkat Teori dan Praktis di sini hari ini. Wacana itu dianjurkan oleh Pusat Perniagaan, Othman Yeop Abdullah, Universiti Utara Malaysia.

Dinar emas pernah dicadangkan oleh bekas Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk dijadikan mata wang dunia kerana ia menawarkan nilai yang lebih stabil berbanding wang kertas.

Tun Mahathir berkata, langkah menggunakan dinar emas sebagai ganti mata wang utama seperti dolar Amerika Syarikat (AS) dalam pelbagai transaksi juga boleh menghentikan perang mata wang.

Katanya, dolar AS kini sudah tidak bernilai seperti mana beberapa tahun dahulu dan penggunaan mata wang kertas juga tiada lagi sehebat sebelum krisis ekonomi pada tahun 1997/98 dan penggunaan dinar emas adalah jalan penyelesaian terbaik.

"Mata wang AS kini boleh dianggap sebagai tisu tandas kerana nilainya semakin menyusut dan tidak berharga berbanding emas yang diterima di semua negara dunia," katanya.

Ketika ditanya tentang pandangan beliau mengenai Malaysia dalam menghadapi krisis ekonomi 1997 dan 2007, Eatwell berkata, Malaysia telah mengambil pendekatan yang betul.

Katanya, Malaysia menggunakan mekanisme tersendiri bagi mengelak daripada kerugian besar pada krisis ekonomi tersebut.

''Negara ini didapati telah belajar daripada pengalaman krisis ekonomi pada 1997 yang lalu dan telah bersedia berhadapan dengan krisis ekonomi kemudiannya,'' ujarnya.

Menurut Eatwell, pada krisis ekonomi beberapa tahun lalu, Malaysia tidak terlalu terjejas berbanding Thailand, Indonesia dan beberapa negara jiran yang lain yang kehilangan pendapatan yang tinggi.

sumber: http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2011&dt=0416&pub=Utusan_Malaysia&sec=Ekonomi&pg=ek_01.htm

Friday, April 08, 2011

Elak jadi 'dakwah buat hal'

Oleh MOHD. RADZI MOHD. ZIN

UMUM tahu bahawa dakwah adalah tanggungjawab semua orang Islam. Malangnya, ada di antara kita yang tidak mahu berdakwah tetapi menyukarkan pula tugas tersebut.

Ini berlaku apabila umat Islam yang sepatutnya menunjukkan contoh baik melalui dakwah bil hal sebaliknya 'dakwah buat hal', kata Muhammad Abdullah @ Nicholas Sylvester, 44.Menurut beliau, tindakan sedemikian menyukarkan usaha berdakwah kepada bukan Islam.

Ia menyebabkan, orang bukan Islam mempunyai persepsi negatif dan salah faham terhadap kesyumulan yang terkandung dalam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu.

"Kita sering berhadapan dengan ungkapan orang bukan Islam seperti, orang Islam ni tidak boleh dipercayai sebab tengoklah perbuatan mereka.

"Jika diteliti ada kebenarannya. Daripada segi teori, memang Islam itu hebat tetapi umat Islam selalu tewas dalam pelaksanaan mendokong kehebatan agama ini," katanya.

Beliau kini adalah Pengerusi Jawatankuasa Dakwah Pertubuhan Ikram Malaysia dan Pengerusi Hidayah Centre iaitu pusat sokongan Saudara Muslim.

Muhammad mula terlibat secara serius dalam kerja-kerja dakwah dua tahun selepas memeluk Islam semasa menuntut di Amerika Syarikat pada tahun 1985.

Dalam dakwah di Malaysia, beliau melibatkan diri sejak tahun 2000 di bawah pertubuhan Jamaah Islah Malaysia (JIM) yang beribu pejabat di Taman Melawati, Kuala Lumpur.

Pada masa yang sama, beliau aktif memberi penjelasan tentang Islam kepada orang bukan Islam di tempat-tempat terbuka termasuk di pasar raya.

Untuk mengangkasa agama suci ini, Muhamad berkata, umat Islam perlu melipat gandakan kerja dakwah.

Dakwah bukan sahaja kepada bukan Islam tetapi lebih penting kepada masyarakat Islam yang ada di antaranya masih jahil.

"Sebabnya, kalau kita mengikut ajaran sebenar Islam, kita jadi orang yang hebat dan tidak porak peranda dengan pelbagai penyakit sosial," jelasnya.

Pada masa yang sama, interaksi antara umat Islam dan bukan Islam melalui dialog antara agama perlu diperbanyakkan.

"Agama Islam ini apabila lebih banyak dibincangkan akan terserlah lebih banyak kebenaran berbanding agama lain yang semakin banyak dibincangkan semakin terserlah kepincangan," tambahnya.

sumber: http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2011&dt=0408&pub=Utusan_Malaysia&sec=Rencana&pg=re_03.htm

Wednesday, April 06, 2011

Government must halt deaths in custody and reform MACC now


Press Release

Government must halt deaths in custody and reform MACC now

The Malaysian Bar is appalled at the news of the death of Ahmad Sarbani Mohamed, a Customs Department officer, after he reportedly fell from the third floor of the Malaysian Anti-Corruption Commission (“MACC”) building in Kuala Lumpur.

It is shocking that another person has died in such tragic circumstances, which immediately bring to mind the death of Teoh Beng Hock, who was found on the fifth floor of the MACC’s Selangor headquarters in July 2009. It appears that, despite the Teoh Beng Hock incident, MACC’s procedures involving the welfare and safety of witnesses and suspects have not changed.

MACC’s credibility already leaves much to be desired. MACC officers are either negligent or reckless in fulfilling the duty of care that they owe to those called in for questioning. The institution of Malaysia’s enforcement agencies (both the Customs Department and the MACC) is now tainted, and its integrity in grave doubt.

The Malaysian Bar calls for an immediate inquest into the incident, which was, in all likelihood, a death that occurred while Ahmad Sarbani Mohamed was in MACC’s custody. Chapter XXXII of the Criminal Procedure Code requires that all custodial deaths be investigated by way of inquest.

Public confidence can only be restored, and justice seen to be done, if there is a high-level, independent, far-reaching and effective inquiry into the circumstances and cause of Ahmad Sarbani Mohamed’s death. This incident is a matter of utmost public interest that warrants the highest level of priority. Every death in custody must be thoroughly and impartially investigated. Ahmad Sarbani Mohamed’s death must not be relegated to a mere statistic.

The Malaysian Bar also calls on the Government to conduct, by way of a Royal Commission of Enquiry, a concomitant review of MACC’s operations, interrogation and investigation techniques, and safety and other protocols.

Recent inquiries into deaths of persons that occur whilst in the custody of, or in or around the premises of, law enforcement agencies, have resulted in “open” verdicts. The Malaysian Bar thus calls on the Government to introduce a Coroner’s Act and establish a Coroner’s Court, and to conduct a comprehensive review of the manner in which inquiries into deaths are undertaken.

This incident is the latest in a deplorable string of deaths occurring in the context of investigations carried out by law enforcement agencies. It must be the last.

Our heartfelt condolences go out to Ahmad Sarbani Mohamed’s family and friends.

Lim Chee Wee
President
Malaysian Bar

6 Apr 2011

Tuesday, April 05, 2011

Bank Negara pantau punca inflasi


Bank Negara pantau punca inflasi

KUALA LUMPUR 5 April - Bank Negara Malaysia (BNM) sedang memantau perkembangan kenaikan kadar inflasi dengan cukup berhati-hati untuk menentu puncanya yang sebenar.

Gabenornya, Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz berkata, pemantauan itu bertujuan memastikan sama ada kenaikan itu dipacu oleh permintaan atau faktor bekalan.

''Kami juga perlu melihat sama ada perkembangan ini (kenaikan inflasi) adalah bersifat sementara atau kekal untuk jangka panjang,'' katanya ketika ditemui selepas menyampaikan ucaptama pada Forum Pembuat Dasar Inklusif Kewangan di sini hari ini.

Beliau berkata demikian ketika ditanya sama ada bank pusat itu perlu menaikkan kadar faedah untuk mengekang inflasi seperti yang dilaksanakan oleh negara-negara lain.

Malaysia mencatatkan kadar inflasi sebanyak 2.9 peratus pada Februari lalu, kenaikan tertinggi dalam tempoh 22 bulan.

Kadar inflasi bagi Januari ialah 2.4 peratus.

Rata-rata penganalisis tempatan menyifatkan kenaikan kadar inflasi Februari lalu amat memeranjatkan, sekali gus memberi tekanan kepada BNM khususnya ketika pulangan sebenar kadar faedah menjadi negatif buat kali pertama dalam tempoh 26 bulan.

Kadar inflasi diunjur berada pada sekitar 3.0 hingga 3.5 peratus pada tahun ini dan kenaikan dijangka lebih ketara pada separuh pertama disokong oleh pertumbuhan ekonomi global.

Ditanya kemungkinan bank pusat perlu menaikkan kadar faedah dalam mesyuarat Jawatankuasa Monetari pada Mei ini, Zeti berkata: ''Anda akan mengetahui (sebarang keputusan) selepas mesyuarat itu nanti''.

Gabenor berkata, bank pusat itu akan mengambil kira penilaian termasuk risiko pertumbuhan dan sokongan lanjut polisi monetari sebelum menaikkan kadar faedah.

Pada 1 Mac lalu, BNM telah mengekalkan Dasar Semalaman pada kadar 2.75 peratus tetapi menaikkan Keperluan Rizab Berkanun (SRR) kepada dua peratus berbanding satu peratus berkuat kuasa awal bulan ini.

sumber: http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2011&dt=0406&pub=Utusan_Malaysia&sec=Ekonomi&pg=ek_01.htm

Monday, April 04, 2011

Negara perlu Akta Vandalisme


Negara perlu Akta Vandalisme

TAN SRI LEE LAM THYE

VANDALISME boleh menjadi ancaman utama terhadap struktur sosial dan kesejahteraan masyarakat setempat. Hampir setiap minggu media melaporkan pelbagai kejadian vandalisme yang dilakukan bagi merosakkan pondok telefon awam, lampu jalan, papan tanda jalan, taman awam, lif rumah pangsa dan kemudahan awam lain.

Situasi ini berlaku di kebanyakan kawasan di bawah pentadbiran pihak berkuasa tempatan (PBT) seperti penutup lubang di jalan raya dan papan tanda aluminium dirosakkan. Tindakan merosakkan harta awam sewenang-wenangnya ini adalah peringatan kepada pihak berkuasa untuk mengambil tindakan lebih efektif bagi membendung masalah vandalisme ini. PBT membelanjakan berjuta-juta ringgit setahun untuk membaiki kemudahan dan harta awam yang dirosakkan. Vandalisme tidak berlaku hanya di Kuala Lumpurs saja, namun di bandar lain seluruh negara.

Pelaku vandalisme membakar pondok telefon atau merosakkan pondok telefon awam hingga menyusahkan orang awam untuk menggunakannya ketika kecemasan.

Pelaku vandalisme turut merosakkan telefon awam, tong sampah, lif, meter tempat meletak kereta, perhentian bas, papan tanda awam dan tandas awam.

Walaupun vandalisme di Malaysia tidak separah di kebanyakan negara Barat, kadar kerosakannya mencerminkan masalah itu yang sudah sampai ke tahap serius dan perlu dibendung secara efektif.

Adalah dikenal pasti bahawa vandalisme perlu ditangani melalui pendidikan dan dengan cara memupuk nilai murni, tanggungjawab sosial dan kesedaran sivik.

Namun, pendidikan saja tidak memadai, ia perlu disokong oleh perundangan yang ketat dan penguatkuasaan kukuh. Undang-undang kecil yang kini dilaksanakan oleh pelbagai pihak berkuasa tempatan juga tidak memadai untuk menghapuskan masalah vandalisme.

Adalah perlu bagi kerajaan memperkenalkan perundangan persekutuan baru bagi mengatasi masalah ini dengan mengenakan hukuman khidmat masyarakat secara wajib. Sudah tiba masa satu Akta Vandalisme diperkenalkan untuk membenarkan hukuman lebih berat dan mewajibkan khidmat masyarakat.

Oleh kerana agak sukar bagi pihak berkuasa menangkap pesalah ketika vandalisme dilakukan, orang awam boleh membuat penangkapan sendiri dan menyerahkan pesalah kepada pihak berkuasa.

sumber: http://www.bharian.com.my/bharian/articles/NegaraperluAktaVandalisme/Article