Saturday, February 25, 2012

Bayaran lewat dalam sistem perbankan Islam

SAYA ingin bertanya bagaimanakadar bayaran lewat pinjaman dikenakan kepada pelanggan yang menangguhkan bayaran pinjaman pada tarikh sebenar.

Berdasarkan Garis Panduan Amalan Pembiayaan terkini, adakah penangguhan diberikan sekiranya pelanggan yang bermasalah, menghubungi bank untuk memaklumkan tentang kelewatan membuat bayaran.- Anis Ishak

Operasi perbankan Islam berasaskan hubungan antara pembiaya dan penerima pembiayaan. Hubungan ini mewujudkan kewajipan di kedua-dua pihak di mana pembiaya perlu memberikan pembiayaan kepada penerima pembiayaan (pelanggan) seperti mana dalam kontrak. Dalam pada itu, penerima pembiayaan berkewajipan membayar jumlah pembiayaan yang diterima dalam tempoh yang ditetapkan. Jika bayaran tidak dibuat dalam tempoh yang ditetapkan, ini akan menjejaskan aktiviti kewangan pembiaya.

Pampasan Bagi Pembayaran Lewat Biasa

Dalam amalan perbankan konvensional, kegagalan pembayaran diselesaikan dengan mengenakan faedah ke atas pelanggan. Memandangkan faedah adalah bertentangan dengan prinsip Syariah, perbankan Islam melarang penyelesaian masalah kegagalan pembayaran dengan cara tersebut. Dalam perbankan Islam, Ta'widh (pampasan) boleh dikenakan ke atas pelanggan yang gagal memenuhi kewajipan untuk menjelaskan pembiayaan berasaskan syarat yang berikut:

Jumlah ta'widh tidak boleh melebihi jumlah kerugian sebenar yang dialami oleh pembiaya.

Penentuan pampasan dibuat oleh pihak ketiga, iaitu Bank Negara Malaysia; dan kegagalan atau kelewatan pembayaran adalah disebabkan oleh kecuaian di pihak pelanggan.

Pampasan atas Hutang Penghakiman Undang-undang prosedur semasa mempunyai peruntukan bahawa mahkamah berhak untuk mengarahkan pembayaran faedah (riba) atas hutang penghakiman seperti yang ditetapkan oleh mahkamah.

Faedah ini dikenakan terhadap penghutang penghakiman pada kadar 8 peratus daripada jumlah yang ditetapkan dalam keputusan mahkamah, yang dikira daripada tarikh keputusan dibuat sehingga hutang penghakiman dilangsaikan oleh penghutang penghakiman kepada pemiutang penghakiman.

Dalam pembiayaan Islam, tuntutan sedemikian juga wujud tetapi mahkamah biasanya menggunakan budi bicara untuk tidak mengenakan faedah kerana ia berasaskan mekanisme riba. Jika tuntutan dibuat di mahkamah untuk kes pembiayaan kadar tetap, pihak yang membuat tuntutan (pemiutang penghakiman), akan membuat tuntutan atas jumlah baki harga jualan belum jelas, tertakluk kepada pemotongan rebat (ibra'), jika ada.

Majlis Syariah telah memutuskan bahawa mekanisme bagi melaksanakan caj denda bayaran lewat adalah seperti berikut:

Mahkamah boleh mengenakan caj denda bayaran lewat pada kadar lapan peratus setahun. Namun begitu, daripada kadar lapan peratus setahun ini, pemiutang penghakiman (bank) hanya dibenarkan untuk diberi pampasan bagi kerugian sebenar (ta'widh).

Untuk menentukan kadar pampasan bagi kerugian sebenar (ta'widh) yang boleh diambil oleh pemiutang penghakiman, Majlis bersetuju mengguna pakai 'purata tahunan kadar wajaran semalaman' bagi pasaran wang Islam pada tahun sebelumnya sebagai rujukan;

Jumlah pampasan berasaskan kerugian sebenar tidak harus melebihi hutang asal. Jika kadar kerugian sebenar kurang daripada lapan peratus setahun, baki hendaklah disalurkan oleh pemiutang penghakiman kepada pertubuhan kebajikan yang ditetapkan oleh BNM.

Jika pemiutang penghakiman ialah seorang individu (sebagai contoh, pembayaran manfaat takaful oleh pengendali takaful kepada peserta) penghutang penghakiman hanya berkewajipan untuk membayar ta'widh kepada pemiutang penghakiman di samping hutang penghakiman tersebut. Penghutang penghakiman perlu membayar baki caj denda bayaran lewat kepada pertubuhan kebajikan yang ditetapkan oleh BNM.

Bagi hutang penghakiman yang membabitkan pembayaran manfaat takaful oleh pengendali takaful kepada peserta, caj denda bayaran lewat hendaklah dibayar daripada dana pemegang saham.

Walau apa pun peraturan yang dikenakan, adalah lebih baik bagi pelanggan yang menghadapi masalah kewangan untuk tampil ke hadapan dan berbincang dengan bank untuk menyelesaikan masalah mereka. Terdapat pelbagai pilihan yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah dan memenuhi keperluan pelanggan.

sumber: http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2012&dt=0128&pub=utusan_malaysia&sec=Ekonomi&pg=ek_06.htm&arc=hive

No comments: